UNEXPECTED COLLISION, 2012, styrofoam, 7000x7000x250cm, MAC Niteroi